16 września 2019 r. W Warszawie rozpoczęło się spotkanie Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE / ODIHR) na temat przeglądu realizacji zobowiązań dotyczących wymiaru ludzkiego.

W wydarzeniu wzięło udział około dwóch tysięcy uczestników spośród przedstawicieli rządów 57 państw członkowskich OBWE i organizacji pozarządowych.
Program konferencji obejmuje przestrzeganie praw człowieka i podstawowych wolności w obszarze OBWE, z naciskiem na prawo do wolności wypowiedzi, mediów i informacji, prawa do wolności wyznania, wolności zgromadzeń i zrzeszania się, praworządności, przeciwdziałania torturom, niedyskryminacji itp.

Spotkanie otworzył urzędujący przewodniczący OBWE, minister spraw zagranicznych Słowacji M. Lajcak, minister spraw zagranicznych Polski J. Chaputovic, sekretarz generalny OBWE T. Greminger, a także przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE G. Tsereteli i szefowie instytucji OBWE.

Podczas wydarzenia kraje uczestniczące poinformowały odbiorców o kluczowych osiągnięciach reprezentowanych państw w dziedzinie ochrony praw człowieka, a także o wielu konkretnych środkach na rzecz dalszego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Uczestnicy omawiali kwestie poszanowania wolności słowa, wolności mediów i informacji, bezpieczeństwa dziennikarzy, prawa do wolności pokojowych zgromadzeń i zrzeszania się oraz wolności wyznania. Program obejmował także przeprowadzenie demokratycznych wyborów, funkcjonowanie instytucji demokratycznych, równość płci, środki zwalczania przemocy wobec kobiet i handlu ludźmi.

Oprócz oficjalnych wydarzeń, Spotkanie przewidywało imprezy towarzyszące na różne tematy, podczas których uczestnicy mieli okazję omówić interesujące ich tematy.

W szczególności 18 września tego roku odbyło się dodatkowe wydarzenie na temat: „Rola organizacji pozarządowych (NGO) w umacnianiu demokracji w krajach WNP” w ramach OBWE / ODIHR z udziałem oficjalnych delegacji i przedstawicieli organizacji pozarządowych. Podczas dyskusji uczestnicy zgodzili się, że coraz więcej organizacji pozarządowych jest upolitycznionych lub lobbowanych przez strony trzecie. Dlatego należy przeciwdziałać takim mechanizmom i opracować skuteczne środki przeciwdziałające destabilizującym działaniom międzynarodowych organizacji pozarządowych, które służą interesom jednostek, w tym zamożnych uciekinierów.

Zbiegły oligarcha z Republiki Środkowoazjatyckiej Kazachstanu, M. Ablyazov, który za swoje pieniądze finansuje wiele organizacji pozarządowych w Europie, został przytoczony jako przykład takiego zachowania. W związku z tym uczestnicy wydali zalecenia dla OBWE, w których podkreślono, że sektor organizacji pozarządowych nie powinien stać się biznesem osób, które pochodzą z oligarchów i środowisk przestępczych, aby organizacje pozarządowe nie stały się „małymi firmami” odpowiedzialnymi przed dawcami.

Dwutygodniowe wydarzenie zakończy się 27 września 2019 r. Podsumowaniem spotkania i wysłuchaniem przemówień szefów instytucji OBWE.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here